geomatikk_karta

Skanovas nya policy

Är du redan bekant med Skanovas policy för inmätning? Här kan du uppdatera dig om de viktigaste nyheterna i den nya versionen.

2016 fattade Skanova beslut om att införa en ny inmätningspolicy. Syftet med den nya policyn är att möta förändrade krav och möjligheter vid lägesinmätning, samt att ersätta den tidigare policyn som blivit inaktuell. Med den nya policyn har Skanova även ambitionen att höja kvaliteten på dokumentationen i samband med inmätning.

I den nya policyn har kraven på mätkompetens och mätnoggrannhet förtydligats. Det finns även en ny inmätningsmetod, så kallad förläggningsintegrerad inmätning. Den nya metoden innebär att den enklaste formen av inmätning kan utföras av den som anlägger kanalisationen. På så vis uppnås en mer kostnadseffektiv inmätning. Arbetet kan utföras i nära anslutning till, eller samtidigt som förläggning utförs, samt med enklare utrustning.

Policyn innehåller även andra viktiga förändringar:

  • Hela ledningsnätet ska fortsättningsvis dokumenteras även på tomtmark.
  • Z-koordinat (djup) kommer att krävas i inmätningen när förläggning utförts med metoden “styrd borrning”.
  • Krav på upprättande av egenkontroll för inmätningen.
  • Kodning av inmätta objekt ska kontrolleras via “Datacheck” – en kontrollklient innan inmätningsdatan skickas vidare.
  • Stickprovskontroller efter utförd inmätning kommer att utföras av Skanova.